วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย น.สพ.วิชาญ สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ,นายภฤศเสฏฐ์ ศิวิลัย ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง,นายสมศักดิ์ ฝึกฝน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอลี้ ออกตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในโครงการแพะแกะล้านนา โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดได้รับฟังปัญหาที่ผ่านมาและให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพแพะ,ด้านพืชอาหารสัตว์,การตลาดการค้าเกี่ยวกับแพะเนื้อซึ่งยังมีตลาดที่ต้องการอีกมาก ผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างยิ่ง

S 1024030