วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย น.สพ.วิชาญ สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , น.สพ.มนัสกิจ พลศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,นายสมศักดิ์ ฝึกฝน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอลี้ , เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่ขอจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยมีสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ผลการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

59546427 5234 492B B890 EB7CBEDB4F6B