S 34406504 0

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุธรรม สุยะ ปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล“ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12  ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ มอบกล้าไม้และพันธุ์ไม้ให้แก่เครือข่ายโคกหนองนาแต่ละอำเภอ และร่วมกิจกรรมในแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ การทำแซนด์วิชปลา และทำอาหารปลาปั้นก้อน