ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตปศุสัตว์ ในวงเงิน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร  จำนวน           ๑๐     ชุด
 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563