ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก   เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 1,600.-บาท ( หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ไม้ไผ่ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร                   จำนวน            ๘๐    เล่ม
      

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563