ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรม    หลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 6,500.-บาท ( หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ถังพลาสติกสีดำอย่างหนาพร้อมฝาปิด ขนาด ๓๐ แกลลอน จำนวน ๑๐ ใบ
 ๒. ถังพลาสติกสีดำอย่างหนาพร้อมฝาปิด ขนาด ๑๖ แกลลอน จำนวน ๑๗ ใบ

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ดาวโหลดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ