ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 5,100.-บาท ( ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ป้ายไวนิล พร้อมขาตั้ง X Stand ขนาด ๘๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน             ๕     ชุด
 ๒. ป้ายไวนิล พร้อมขาตั้ง X Stand ขนาด ๖๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร จำนวน             ๒    ชุด

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563