ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมาทำป้ายไวนิลการฝึกอบรม  เพื่อใช้ในกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 400.-บาท ( สี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร                จำนวน             ๑    ผืน

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563