ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรปี ๒๕๖๓)”ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รหัสงบประมาณ ๐๗๐๐๖๑๕๐๕๐๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๐๗๐๐๖๕๑๐๐P๐๙๐๓ รหัสกิจกรรมย่อย ๕๑๐๐P๐๙๐๓๓๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ในวงเงิน ๖,๘๐๐.-บาท ( หกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ไก่พื้นเมือง ชำแหละ                               จำนวน     ๑๕ กก.

๒. น้ำตาลทราย ขนาดบรรจุ ๑ กก.             จำนวน     ๔ กก.

๓. ผงชูรส ขนาดบรรจุ ๑ กก.                      จำนวน     ๑ กก.

๔. ควันผง ขนาดบรรจุ ๑ กก.     จำนวน     ๑ กก.

๕. อิริธอเบท ขนาดบรรจุ ๑ กก.     จำนวน     ๐.๕ กก.

๖. ฟอสเฟต ขนาดบรรจุ ๑ กก.            จำนวน     ๐.๕ กก.

๗. ซอยโปรตีน ขนาดบรรจุ ๑ กก.     จำนวน     ๐.๕ กก.

๘. เกลือไนไตรท์ ขนาดบรรจุ ๑ กก.     จำนวน     ๑ กก.

๙. เกลือป่น ขนาดบรรจุ ๑ กก.     จำนวน     ๒ กก.

๑๐. น้ำปลา ขนาดบรรจุ ๗๐๐ มล.     จำนวน     ๓ ขวด

๑๑. ซีอิ๊วดำ ขนาดบรรจุ ๔๐๐ มล.     จำนวน     ๒ ขวด

๑๒. น้ำมันหอย ขนาดบรรจุ ๖๐๐ มล.      จำนวน     ๓ ขวด

๑๓. กะปิ       จำนวน     ๒ กก.

๑๔. กระเทียม       จำนวน     ๑ กก.

๑๕. หอมแดง       จำนวน     ๑ กก.

๑๖. ข่า        จำนวน     ๒ กก.

๑๗. ตะไคร้       จำนวน     ๔ กก.

๑๘. ใบมะกรูด       จำนวน     ๐.๕ กก.

๑๙. รากผักชี       จำนวน     ๑ กก.

๒๐. พริกแห้ง       จำนวน     ๑ กก.

๒๑. ใบเตย       จำนวน     ๔ กก.

๒๒. ขมิ้น          จำนวน     ๒ กก.

๒๓. กระดาษชำระเอนกประสงค์     จำนวน     ๑ ห่อ

๒๔. น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัว        จำนวน     ๑ ขวด

๒๕. อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว    จำนวน     ๒ ชิ้น

๒๖. อลูมิเนียมสำหรับห่ออาหาร ขนาด ๑๘x๓๗.๕ นิ้ว   จำนวน     ๑ ม้วน

๒๗. ถุงบรรจุอาหาร ขนาด ๑๖x๒๖ นิ้ว    จำนวน     ๑ กก.

๒๘. ถุงบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ ขนาด ๘x๑๒ นิ้ว   จำนวน     ๑ ห่อ

๒๙. ยางรัดถุงบรรจุอาหาร      จำนวน     ๐.๕ กก.

๓๐. ถุงบรรจุขยะ ถุงดำ ขนาด ๓๐x๔๐ นิ้ว     จำนวน     ๑ กก.

๓๑. ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด ๓๐x๑๐๐ ซม.   จำนวน     ๑ ม้วน

๓๒. หมวกคลุมผม                                        จำนวน     ๒ กล่อง

๓๓. ถุงมือไนไตร (สีฟ้า)      จำนวน     ๑ กล่อง

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน ๓๓ รายการ ดังกล่าว

ประกาศวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔