สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในโครงการการขยายผลการดำเนินงานเกษตรยั่งยืน จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1.         ไก่พื้นเมืองลูกผสมคละเพศ อายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป

2.         อาหารไก่พื้นเมือง

3.         ที่ให้อาหารไก่

4.         ที่ให้น้ำไก่

5.         ตาข่ายอวนขนาด 1x1 นิ้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร

6.         ยาวิตามินชนิดผง/ชนิดน้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จะสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ก็ต่อเมื่อ่โครงการฯได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ฝ่ายพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ 053-511288