สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มีแผนดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังนี้

   1. ค่าวัสดุการเกษตรกร จำนวน 1,112,000 บาท

- ค่าพันธุ์ไก่ไข่ อายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 4000 ตัว ภายในวงเงินงบประมาณ 920,000 บาท

- ค่าอาหารไก่ไข่ ภายในวงเงินงบประมาณ 192,000 บาท

   2. ค่าเวชภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-511288 ต่อ 11

หมายเหตุ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดซื้อและลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติใหดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว