ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในกิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.) กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ในวงเงิน 500บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ยาปฏิชีวนะผสมวิตามินชนิดผง ขนาดซองละ 20 กรัม จํานวน 23 ซอง

๒. ยาถ่ายพยาธิสัตว์ปีกและสัตว์เล็ก ชนิดผง ขนาดซองละ90 กรัม จํานวน 11 ซอง

 

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564