ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจ้างเหมาทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ” ภายใต้กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในวงเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 30 เล่มๆ ละ 40 บาท จํานวน 30 เล่ม

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565