ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจ้างเหมาทําป้ายไวนิลฝึกอบรม เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์” กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์ อินทรีย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวงเงิน ๔๐๐.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ป้ายไวนิล ขนาด ๑ X ๓ เมตร   จํานวน ๑ ผืน

ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565