ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เพื่อใช้ใน โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์” กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์ อินทรีย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) ประจําปีงบประมาณ 2565 ในวงเงิน 3,000บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้าวโพดบด                            จํานวน 50 กก.

2. ปลายข้าว                              จํานวน 35 กก.

3. รําละเอียด                             จํานวน 12 กก.

4. กากถั่วเหลือง                         จํานวน 20 กก.

5. ปลาป่น                                 จํานวน 6 กก.

6. เปลือกหอยป่น                       จํานวน 10 กก.

7. ไดแคลเซียมฟอสเฟต              จํานวน 2 กก.

8. เกลือ                                     จํานวน 1 กก.

9. ฟรีมิกซ์ ชนิดผงผสมอาหาร      จํานวน 1 กก.

10. น้ำมันปาล์ม                        จํานวน 5 กก.

จํานวน 10 รายการ ดังกล่าวติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร 053-511288 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565