1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่

       1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่

2.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

   2.1 ประชุมครั้งที่ 1

          2.1.1. หนังสือเชิญประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

          2.1.2. รายงานการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

          2.1.3. ภาพการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

     2.2 ประชุมครั้งที่ 2  

         2.2.1.หนังสือเชิญประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

         2.2.2.รายงานการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

         2.2.3.ภาพการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

   2.3 ประชุมครั้งที่ 3

         2.3.1.หนังสือเชิญประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

         2.3.2.รายงานการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

         2.3.3.ภาพการประชุมการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

3 แผนการปฏิบัติการ ( Action plan )

        3.1 ภารกิจที่ 1 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาสูง (โคเนื้อ-โคนม)

        3.2 ภารกิจที่ 2 ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวด้อยโอกาส

        3.3 ภารกิจที่ 3 การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์

        3.4 ภารกิจที่ 4 โครงอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน

4 สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

       4.1 ภารกิจที่ 1 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาสูง (โคเนื้อ-โคนม)

       4.2 ภารกิจที่ 2 ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวด้อยโอกาส

       4.3 ภารกิจที่ 3 การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์

       4.4 ภารกิจที่ 4 โครงอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน

5. รูปภาพแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน

      5.1 ภาพถ่ายกิจกรรม ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาสูง (โคเนื้อ-โคนม)

      5.2 ภาพถ่ายกิจกรรม ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวด้อยโอกาส

      5.3 ภาพถ่ายกิจกรรม การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์

      5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน

การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน

6. กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาอาหารสัตว์ราคาสูง (โคเนื้อ-โคนม)

     6.1 โครงการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอบ้านโฮ่ง และส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ราคาสูง (ชนิดสัตว์ โคนม)

     6.2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอบ้านธิ และส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ราคาสูง (ชนิดสัตว์ โคนม)

     6.3 ปศุสัตว์ลำพูนร่วมขับเคลื่อนการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร(อำเภอแม่ทา)

     6.4 จังหวัดลำพูนบูรณาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการหยุดเผาในพื้นที่อำเภอลี้

     6.5 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

     6.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนอาหารสัตว์ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

          (DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    6.7 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่งบูรณาการกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

    6.8 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้รับมอบเปลือกข้าวโพดอัดฟ่อน

7. กิจกรรม ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวด้อยโอกาส

   7.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน

   7.2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   7.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน บูรณาการการทำงาน มุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่อำเภอแม่ทาเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

   7.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน บูรณาการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ สุนัขจรจัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

   7.5 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  7.6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน บูรณาการการทำงาน มุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่อำเภอลี้ เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

   7.7สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    7.8 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ ร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

    7.9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน บูรณาการการทำงาน มุ่งมั่นร่วมสร้างพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และรักษาสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอแม่ทา

8. โครงการการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์

  8.1ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

  8.2 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

  8.3 ลำพูนเข้มบูรณาการปฏิบัติการตามยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่

  8.4 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  8.5 จังหวัดลำพูนบูรณาการซักซ้อมแผน ตามมาตรการการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ และสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

  8.6 จังหวัดลำพูน บูรณาการปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

  8.7 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

  8.8 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์และฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต"

  8.9 กิจกรรมการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการค้าเนื้อเถื่อนออนไลน์

9. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน

  9.1 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซางประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ไก่พันธ์เหล่าป่าก๋อย

  9.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าป่าก๋อยลำพูน

  9.3 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารครั้งที่ 2/2567และร่วมจัดนิทรรศการไก่เหล่าป่าก๋อย